•  Không hiểu có nghĩa là không thích

    Làm đàn ông quả 
  • Sau khi thở dài,